Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Do této sekce vyplňte obchodní podmínky vašeho e-shopu.

Vzorové podmínky lze získat na stránkách www.APEK.cz

Provozovatel eshopu Zeolit-Dexter

Obchodní podmínky obchodní společnosti DEXTER INTERNATIONAL spol. s r.o., IČO 25580485, DIČ CZ25580485, se sídlem Nové Sady 988/2, 60200 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajské soudu v Brně, oddíl C, vložka  34557 (dále jen Dexter)

I. Všeobecná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a dalších účinných právních předpisů.

2.Zákazníkem internetového obchodu Dexter je buď x) spotřebitel ve smyslu §2odst. 1 písm a Zákona (dále jen spotřebitel) xx) osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen Kupující).

3.Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními §1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.zeolit-dexter.cz

4.Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmnky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5.Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

6.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží anebo služby.

7.Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky adresu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud x) se již zboží nevyrábí, xx) se již zboží nedodává, xxx) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo 4x) se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje mylná cena. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku"Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající daňový doklad-fakturu. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví daňový doklad - fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v účinném znění, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě, s čímž kupující souhlasí.

III. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099až§2117  §2161 až2174 OZ.

Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne následovně:

a) u nového zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí

b) u rozbaleného zboží v době od dvacetičtyř měsíců od převzetí

Projeví-li se vada v průběhu šesti měcíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

Pokudje kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 OZ právo bez udání, důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy, ideálně s číslem objednávky, data nákupu a případně čísla účtu na vrácení peněz.

V. Evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o evidenci tržeb) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou platbu.

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VII. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  zeolit-dexter@seznam.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího plnění a další evidence.

YWQwNzg3O